Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 73 gnr/bnr: 401/243, 401/380 m.fl.

VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Iht. plan- og bygningslovens § 12-1,12-8 og 12-14 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid med detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 73, gnr/bnr: 401/243 samt deler av 401/380, 401/360 og 401/159.

Planområdet
Området er i dag regulert av planid: r0118ax –Kjøpmannsgata 73, med reguleringsformålene: Hotell med tilhørende anlegg, bevaringsområde, kjøreveg, gang/sykkelveg, park, friområde i sjø og vassdrag.
Planområdet er i kommuneplanen (kommuneplanens arealdel 2012-2024) arealdisponert til sentrumsformål og grønnstruktur.

Planens formål
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et tilbygg på Royal Garden Hotell mot bakke bru. Bebyggelsen er allerede regulert i eksisterende reguleringsplan, men ønskes omregulert for formålsendringer og justering av byggehøyde, og byggegrenser. ”Hotell med tilhørende anlegg” samt deler av regulerte ”trafikkområde” skal reguleres for ”forretnings- og kontorformål”
Planen skal tilrettelegge for gangadkomst direkte fra Bakke bro og legge til rette for et godt byrom på fremsiden av hotellet.

Konsekvensutredning
Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning. Det er vurdert at denne ikke innehar vesentlige virkninger for samfunn og miljø i den grad at konsekvensutredning er nødvendig.

Forslagstiller og plankonsulent
Forslagstiller og grunneier er Royal Garden Invest ANS v. Oddvar Sørtømme
Plankonsulent er pka ARKITEKTER

Informasjon og medvirkning
Dette brevet sendes til berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen. Når planforslaget senere legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader.

Eventuelle spørsmål rettes til pka ARKITEKTER på epost pka@pka.no eller tlf. 97548277. Mer informasjon om planen er synliggjort på www.pka.no.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller sfc@pka.no innen 01.11.2018.