Detaljert reguleringsplan for Kvenhildstrøa gnr/bnr: 313/2 m.fl.

VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Iht. plan- og bygningslovens § 12-1,12-8 og 12-14 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid for Kvenhildstrøa, gnr/bnr: 313/2 samt deler av 313/640, 311/22, 311/25,311/1 og 313/595.

Planområdet
Planområdet er i kommuneplanen (kommuneplanens arealdel 2012-2024)
en del av et større område som er satt av til næringsformål. For tema som ikke er omhandlet i kommunedelplanen for Tiller, vil kommuneplanens bestemmelser være gjeldende.
Kommunedelplanen for Tiller (k20110003) er planområdet disponert som fremtidig næringsbebyggelse
Området er ikke tidligere regulert.

Planens formål
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for næringsbebyggelse i tråd med overordnede plan. Det planlegges for bebyggelse med arealformålet Industri/lager. Det legges opp til en utnyttelse for maksimalt 140% BRA.
Planen skal tilrettelegge for hovedatkomst for bil, syklister og gående fra eksisterende veg; Torgardstrøa.

Konsekvensutredning
Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning, og vurdert å være tilstrekkelig utredet for det aktuelle formålet i overordnet plan.
Forslagstiller og plankonsulent
Forslagstiller og grunneier er Heimdal granitt og Betong AS. v/Tom Arntsen
Plankonsulent er pka ARKITEKTER

Informasjon og medvirkning
Dette brevet sendes til berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget senere legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Eventuelle spørsmål rettes til pka ARKITEKTER på epost pka@pka.no eller tlf. 97548277. Mer informasjon om planen er synliggjort på www.pka.no.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller sfc@pka.no innen 10.12.2018.