Detaljert reguleringsplan for Reppe, gnr/bnr 25/8, 24/263, 25/6 mfl.

VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN 

Iht. plan- og bygningslovens § 12-1,12-8 og 12-14 varsles med dette oppstart av detaljregulering for Reppe, gnr/bnr 25/8, 24/263 mfl. for område i sør og 25/6 mfl. for område i nord.

Planstatus

I kommuneplanens arealdel 2012-2024 er områdene disponert til fremtidig boligformål.

Planens formål

Hensikten med planarbeidet er å regulere for boligbebyggelse. Det planlegges ca. 290 nye boliger fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger i kjede. Ny bebyggelse planlegges oppført i 2- 4 etasjer. Deler av Reppevegen i vest, samt adkomstvei til eksisterende boligbebyggelse i sør-øst er medtatt for å sikre trygge gang- og sykkelforbindelser og bilatkomst. Del av gnr/bnr 25/141 er medtatt for å sikre gangatkomst/stiforbindelse gjennom området.

Konsekvensutredning

Kommunen har i brev avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Forslagstiller og plankonsulent

Forslagstiller er Reppe Utbygging AS v/Diana van der Meer

Plankonsulent er pka ARKITEKTER v/Marit Endresen.

Informasjon og medvirkning

Dette brevet sendes til berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget senere legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Eventuelle spørsmål rettes til pka ARKITEKTER på epost pka@pka.no. Mer informasjon om planen er synliggjort på www.pka.no.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller pka@pka.no innen 26.08.2020.

Klikk her for foreløpig plandokumentasjon og referat fra oppstartsmøte pdf