Detaljert regulering for kulturparken Brekstad

VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN gnr/bnr: 67/230, 67/229, 67/188, 67/9, 67/214, 67/236 m.fl.

Kunngjort 19.2.2019

Iht. plan- og bygningslovens § 12-1,12-8 og 12-14 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid for ”Kulturparken Brekstad” gnr/bnr: 67/230, 67/229, 67/40, 67/263, 67/214, 67/236, 67/211 og 67/74 samt deler av: 67/188, 67/9, 62/262, 67/10, 67/228 og 67/60.

Planområdet

Planområdet er i kommuneplanen (kommuneplanens arealdel 2014-2026)
en del av et større område som er satt av til sentrumsformål. Dette er fulgt opp av ”Områdeplanen for Brekstad sentrum” PlanID 1621201703, som er gjeldende regulering i planområdet.

Området er hovedsakelig regulert til Bolig/parkeringsentrumsformål og allmenning. Se planbeskrivelse.

Planens formål

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse og offentlig parkering, vest for Rådhusgata, i tråd med overordnede plan. Ved hurtigbåtkaia er det planlagt hotell og boligbebyggelse på opp til 8 etasjer.

Konsekvensutredning

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning, og vurdert å være tilstrekkelig utredet i overordnet plan.

Forslagstiller og plankonsulent

Grunneiere i området er Ørland kommune, Ørland Hotell AS, Kulturparken AS og Sjøterrassen AS
Forslagstiller er Ørland Hotell AS v/ Morten Berg
Plankonsulent er pka ARKITEKTER

Informasjon og medvirkning

Dette brevet sendes til berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget senere legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Eventuelle spørsmål rettes til pka ARKITEKTER på epost pka@pka.no eller tlf. 97548277. Mer informasjon planbeskrivelse for kulturpark Brekstad.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller sfc@pka.no innen 18.03.2019.