Detaljert reguleringsplan for Hommelvik Stasjonsby gnr/bnr: 51/1, 51/2, 51/3, 51/4 51/6 m.fl.

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid med detaljert reguleringsplan for Hommelvik stasjonsby, gnr/bnr: 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/6 m fl.

Per Knudsen Arkitektkontor AS er plankonsulent, og utarbeider planforslaget på vegne av Hommelvik Stasjonsby AS

Området er i dag regulert til kombinerte formål (bolig, med innslag av næring, forretning og service) og offentlig friområde.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse og sentrumsformål med tilhørende infrastruktur, bevare og bearbeide offentlig friområde, og knytte sjøsiden og Hommelvik sentrum sammen med tverrforbindelse over jernbanen.

Planområdet er i kommuneplanen (Kommuneplanens arealdel 2018-2030) arealdisponert til sentrumsformål med bebyggelse i 3-6 etasjer). Planforslaget reguleres i henhold til overordnede plan.

Malvik Kommune har i brev av 26.11.2020 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning, og anbefaler at planforslaget blir igangsatt.

Denne informasjonen sendes til berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen. Vi anbefaler alle som ønsker mer informasjon å ta kontakt med plankonsulent eller forslagstiller. På grunn av covid 19 ønsker vi ikke å avholde felles medvirkningsmøte i denne fasen. Det blir derfor holdt et digital informasjonsmøte 05.01.2021 kl. 19.00. Tema som ønskes belyst under møte kan sendes til plankonsulent (sfc@pka.no) innen 18.12.2020. Møtet blir avholdt gjennom prosjektets hjemmeside https://hommelvikstasjonsby.no.

Videre medvirkningsmøter blir avholdt med aktuelle interessegrupper når planprossessen er i gang. Når planforslaget er ferdig bearbeidet legges dette ut til offentlig ettersyn slik at berørte parter og høringsinstanser igjen kan komme med innspill.

Eventuelle spørsmål rettes til pka ARKITEKTER på epost sfc@pka.no eller tlf. 975 48 277. Mer informasjon om planen er synliggjort på https://hommelvikstasjonsby.no.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller pka@pka.no innen 12.01.2021.