Detaljert reguleringsplan for Levanger Brygge 2 (ID: L2020007) gnr/bnr: 315/107 m.fl.

VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN 

Iht. plan- og bygningslovens § 12-1,12-8 og 12-14 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid for Levanger Brygge 2, gnr/bnr: 315/107 samt deler av 315/4, 315/109, 315/104, 315/112 og 315/375.

Planområdet

Planområdet er dekar og ligger mellom Helga den fagres gate og Gunnar Ormtunges gate i Levanger sentrum. 

Området nylig regulert av «Områdeplan Levanger havn» Planidentitet L2008007.

Planforslaget er i tråd med vedtatte områdeplan.  Områdeplanen åpner for en utbygging av boliger og forretning på opp til 9500 m2 BRA i en lukket karré-bebyggelse i inntil 5 etasjer.

Planens formål

Det legges opp til en regulering i tråd med eksisterende områdeplan.

For å sikre god bokvalitet og solfylte uteoppholdsarealer legges det i forslaget opp til en mere åpen kvartalsstruktur med et felles uteoppholdsrom en etasje over gateplan.

Mot Helga den Fagres gate er det forretningsarealer i 1. etasje, mens det mot Gunnlaug

Ormstunges gate og parkområdet i sør forutsettes boliger i en hevet 1. etasje en meter

over gatenivå. Parkering forutsettes lagt i 1. etasje rett under gårdsrommet. Dette for å unngå plasskrevende ramper og ulemper med ugunstige grunnforhold.

Det planlegges i alt ca. 60 leiligheter i prosjektet.

Konsekvensutredning

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning, og vurdert å være tilstrekkelig utredet i overordnede planer. 

Forslagstiller og plankonsulent

Forslagstiller: Levanger Brygge Utbygging AS v/ Ole Jermstad 

Plankonsulent er pka ARKITEKTER

Informasjon og medvirkning

Dette brevet sendes til berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget senere legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider. 

Eventuelle spørsmål rettes til pka ARKITEKTER på epost pka@pka.no eller tlf. 97548277. Mer informasjon om planen er synliggjort på www.pka.no.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller solve.christiansen@pka.no innen 26.10.2020.