Detaljert reguleringsplan for Nils Uhlin Hansens veg 58-60

VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN gnr/bnr104/172, 104/286 m.fl.

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid med detaljert reguleringsplan for Nils Uhlin Hansens veg 58-60 gnr/bnr:104/178, 104/286 samt deler av 104/2270, 104/1875,104/1877, 104/1879, 104/1880 og 104/2107 . Området er i dag regulert til næring (r0025 av 1979).

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse. Det planlegges for ca. 48 boenheter fordelt på tre bygg. Deler av Nils Uhlin Hansens veg med tilgrensede eiendommer i sør er tatt med i planområdet for å muliggjøre et fremtidig fortau.

Planområdet er i kommuneplanen (kommuneplanens arealdel 2012-2024) arealdisponert til boligbebyggelse.

Kommunen har i brev av 26.06.2019 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Dette brevet sendes til alle berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens hjemmesider.

Eventuelle spørsmål rettes til pka ARKITEKTER på epost pka@pka.no eller tlf. 97548277.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller pka@pka.no innen 22.10.2018.

Last ned PDF med mer informasjon her