Detaljert reguleringsplan for Ringbanen

VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN gnr/bnr: 107/394, 102/441 m.fl. 

Kunngjort: 12.3.2018

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid meddetaljert reguleringsplan for Ringbanen, gnr/bnr: 107/394 ,102/441 samt deler av 102/104,102/321, 107/01,105/188,105/163 og 521/01, 501/1. Området er i dag regulert tilboligformål (boliger med tilhørende anlegg).

Planens formål
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Planområdet er i kommuneplanen (kommuneplanens arealdel 2013-2022)arealdisponert til boligbebyggelse (bolig og forretningsområde 3—sone for omforming fra villabebyggelse til lavblokkbebyggelse). Fremtidig bebyggelse foreslås med større byggehøyde og volum enn det området i dag er regulert til.

Konsekvensutredning
Kommunen har i brev av 14.02.2018 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Informasjon og medvirkning
Dette brevet sendes til alle berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens hjemmesider.

Eventuelle spørsmål rettes til pka ARKITEKTER på epost pka@pka.no eller tlf. 97548277. Mer informasjon om planen er synliggjort på www.pka.no.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller sfc@pka.no innen 10.12.2018.

Referat fra oppstartsmøte med Stjørdal kommune.

Illustrasjon planområde: