Detaljregulering for felt S5, gnr/bnr 94/178 og 94/179 i Melhus kommune

I hht. Plan- og bygningslovens §12.8 varsles det herved om oppstart av detaljregulering for felt S5, gnr/bnr 94/178 og 94/179 i Melhus kommune

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Melhus kommune.

Oppstart av planarbeidet er kunngjort i Trønderbladet 06.03.2020.

Forslagsstiller: Melhustorget AS

Plankonsulent: Per Knudsen Arkitektkontor AS

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 2 boligbygg med 3 og 4 boligetasjer på en kombinert service- og forretningsetasje på gateplan. Planområdet er ca. 1,6 daa.

Planområdet

Merknader og innspill i saken gjøres til:

Per Knudsen Arkitektkontor AS,
Brattørgata 5, 7010 Trondheim

eller pka@pka.no innen 27.03.2020

Oppstartsmøtereferat

Illustrasjon sett fra Melhusvegen