Detaljreguleringsplan for Kvislabakken-Nesset i Stjørdal

I hht Plan- og bygningslovens §12.8 varsles det herved om oppstart av detaljregulering for «Kvislabakken-Nesset» i Stjørdal kommune,
gnr./bnr.:84/ 11, 35, 130, 171, 179, 212, 221, 222, 457; 500/ 1; 525/ 1

Oppstart av planarbeidet er kunngjort i Bladet 12.11.2019.

Forslagsstiller: Kvislabakken Eiendom AS
Plankonsulent: Per Knudsen Arkitektkontor AS

Planområdet

Formålet med detaljreguleringen:
Sentralt i planområdet er Kvisla Boligfelt på ca 13,1 daa som detaljreguleres til boligformål. Hele planområdet er 29,5 daa og har medtatt tilstøtende planareal/ eiendommer hvor Stjørdal Kommune ønsker å unngå «lommer» av uregulerte planarealer i sitt kartverk.

Konsekvensutredning:
Saken er avklart å ikke komme inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innsyn og innspill:
Da kunngjøringen skjer samtidig med oppstart planarbeid er det ikke utarbeidet plandokumenter i saken ennå, men disse vil bli lagt ut som foreløpige dokument her etterhvert som de utarbeides innen oppsatte merknadsfrist under.

Merknader og innspill i saken gjøres til:
Per Knudsen Arkitektkontor AS
Brattørgata 5, 7010 Trondheim
eller pka@pka.no innen 10.desember 2019.

Møtereferat for oppfølgende oppstartsmøte ihht. pbl. §12-8

About the Author