Sted / Tromsø
Funksjon / Undervisning
Byggherre / Universitetsdirektøren v/ avd. for bygg og eiendom
Areal / 3000 m2
Ferdigstilt / Under prosjektering
Nyskapende / Fleksibel kontor utforming
Miljø og ressurs / Lavenergibygg

Det nye bygget skal tilpasses og forsterke eksisterende bygninger på en helhetlig måte og gi anlegget en klar identitet som vil være med på å synliggjøre og styrke
biologifaget. Vi har valgt å løse det gjennom å etablere et nytt, samlende fellesareal, ”samlingsrommet”, og knytte dette sammen med eksisterende kontorbygg med et
mellombygg som inneholder inngangsparti og deler av kantine.

Helheten i anlegget er forsøkt bevart ved at nybygget hat fått en plassering som forsterker organiseringen av bygningene rundt et tun, gjennom å bruke samme bygningstypologi og ved likhet i materialbruk.
I samlingsrommet legger til rette for kunnskapsdeling og samarbeid og målet er å gi et forbedret læringsmiljø for studentene gjennom faglig og sosial tilhørighet.

Vi har valgt en moduldybde på 6 m. Den er gunstig for laboratorier og gir en mulighet til å utforme kontorområdene på ulik vis innenfor en
akseavstand på 7,2 m. Slik kan man legge til rette for endring av kontorarbeidsplassen ut fra skiftende forutsetninger.

Konsept for fasader er en ”folder” i form av en trehud som bretter seg rundt bygget og åpner seg mot byen og utsikten.

 

I samarbeid med Ramboll Norge AS